26
сеп.

Подобряване на енергийната ефективност в Мебели Иввекс

BG16RFOP002-6.002-0293 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по програма Иновации и конкурентоспособност.