10
окт.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от “Мебели Иввекс” ООД,
гр. Стара Загора, ул. „Кап. Петко войвода” № 2, ЕИК 123068171

Пълен пощенски адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кап. Петко войвода” № 2
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. +359 42622661; r.ivanov@ivveks.com
Управител на фирмата възложител: Росен Иванов
Лице за контакти: Мънчо Мънчев, Зам. Управител, моб. тел.: 0888213377, m.munchev@ivveks.com.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че фирма “Мебели Иввекс” ООД има следното инвестиционно предложение:
Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво, система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част.

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Предложението се явява ново и касае само отоплителния, зимен период на годината.
Производственият процес /във фазата му „дървообработване” за мека мебел дивани, матраци, тапицирани спални/ се състои от следните операции:
– предварително оразмеряване на материалите;
– разкрояване, пробиване;
– сковаване;
– монтаж на детайли и възли;
– пакетиране на готова продукция;.
– товарене на готовата продукция за транспортиране
За целите на технологичния процес за механично обработване е необходимо да се определят същността и последователността на изпълняваните операции, което пряко влияе, както върху точността на изделията, така и върху икономическите резултати.
Технологичният процес за изработка на заготовките включва следните операции:
– рязане, разкрояване – използва се дисков циркуляр;
– пробиване на отвори – използват се малък и голям център;
– пакетиране – използват чомберовъчни и пакетиращи машини.
Поради спецификата на съоръженията, два котела на твърдо гориво, система за отопление, следва да се спази процедурата за уведомяване на компетентния орган.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Предвижда се двата котела да работят на твърдо гориво, като за целта ще се използват дърва за горене в добавък с генерираните при производството на мебели чисти дървесни стърготини и дървесни изрезки от тяхното разкрояване. Котлите са с ръчно управление и възможност за настройки на работна мощност, продължителност на работа и лесни за обслужване.
Котлите са подвързани със система за отопление от вътрешна инфраструктура (тръби, розетки и т.н) с цел обезпечаване на енергийните нужди за отопление на работните помещения за подобряване условията на труд на работещите и създаване условия за безаварийност на управляващата електроника и автоматика на специализираните машини и съоръжения.
Всеки един от котлите е с инсталирана мощност от 260 киловата (0,260 MW), като работния режим е предвиден да е от ноември до март, при осем часово дневно натоварване, в до 22 работни дни на месеца. Тоест работата на котлите ще следва ритъма на работното време на производството, и ако се налага да работи ден или два повече от планираното, то това би било по скоро изключение. Разхода на дървен материал се планира да е до 1,1 т. на месечна база, за котел, но преценката е субективна, защото е и в зависимост от метеорологичните условия. Предвидено е в работните помещения, в работно време, да се поддържа температура в порядъка 18 – 23o C, при средно-дневна консумация на дървен материал около 50 кг. за котел.
От съществено значение е да се отбележи, че в котлите на твърдо гориво, не се предвижда да се изгаря технологичния отпадък от разкрояване на ПДЧ, ламинирани плоскости. Консолидирано стърготините и изрезките се събират на определените за това места на площадката, с което се предотвратяват потенциални рискове за околната среда. Генерирания отпадък, от обработката на ПДЧ, е предвидено временно да се съхранява, до предаването му на оператор в разрешителен режим, за неговото по-нататъшно екологосъобразно третиране.
За реализация на инвестиционното предложение не се изисква изграждане на специална инфраструктура, изкопни работи в т.ч. и взривни работи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Обекта е разположен в зона съвместима за производствени и складови дейности – видно от приложената скица. Същата се представя във връзка с процедура за превантивен контрол и произнасяне на компетентния орган, както и последваща процедура за издаване на разрешително по смисъла на Закона за управление на отпадъците.
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
– населено място – гр. Стара Загора;
– община – Стара Загора;
– поземлен имот – с идентификатор 68850.522.411;
– собственост – частна
– близост или засягане на защитени територии – поземлен имот 68850.522.411не е район с консервационно значими местообитания. Няма данни за наличие на местообитания на видове растения или животни на територията или в близост до нея, включени в Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за биологичното разнообразие.
– територии за опазване на обектите на културното наследство – в границите на имота няма паметници на културата и експлоатацията на съоръженията на площадката не засяга такива паметници;
– очаквано трансгранично въздействие – не;
– схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура – транспортният подход до площадката се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура и не се предвижда изграждане на нови пътища.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
Няма да бъде извършвано ново мащабно строителство. Площадката е водоснабдена и с комуникация до канализационна мрежа. Не се очаква влошаване характеристиките на подпочвените водоносни хоризонти и по компоненти на околната среда, като цяло.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Предвижданата експлоатация на два броя котли на твърдо гориво, система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част няма връзка с повърхности и подземни води, както и формиране на отпадъчни води.
Имота е водоснабден и е свързан с действащата канализационна мрежа на гр. Стара Загора. Не се очаква негативно въздействие от дейността на обекта. В и К контролира дейността по изпускане на отпадъчни води, като за обекта основно се явяват битово-фекални води. Характериатиката на производството не е свързана с отделяне на значими количества производствени отпадъчни води. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага влошаване характеристиките на подпочвените водоносни хоризонти.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Предвижда се двата котела да работят на твърдо гориво – дърва, както и дървесни стърготини и изрезки от масив. Основните замърсители, които биха се емитирали в атмосферния въздух при работа на котлите с твърдо гориво са NOx, SO2 и прах, но следва да се има предвид, че същите са с мощност под 0,5 MW (всеки по 0,260 МW), както и със самостоятелни изпускащи устройства (комини).
Същите горивни инсталации не попадат в обхвата на чл. 21, ал 1 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
Двата котела, всеки с инсталирана мощност от 0,260 MW не попадат в обхвата на чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, вследствие на което не подлежат на регистрационен режим.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Код
Описание
03 01 05
Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04
03 01 04*
Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества
15 01 10*
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
20 01 11
Текстилни материали, етап от технологичен процес – от изрезки от дамаски/текстил при сглобяване на мебели
20 01 21*
Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
По отношение на останалите кодове отпадъци, с изключение на 03 01 05, същите ще се предават за последващо третиране на съответни оператори. Отпадъка трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, е предвиден да се оползотворява в двата котела за твърдо гориво (дървесни стърготини и изрезки от чист дървесен масив), като те са включени в посочената по-горе обща очаквана консумация, на дървен материал.

9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Площадката е с изградена водоснабдителна и канализационна система, има комуникация с канализационната мрежа на гр. Стара Загора, като основно се заустват битово-фекални води. Характера на производство не предполага генериране на производствени отпадъчни води. На обекта има изградена площадкова инфраструктура за отвеждане на дъждовните води, като поради дейностите извършвани на площадката, не се очаква замърсяване на същите.
Съобразно производствения характер на предприятието, въздействието върху компонент води се определя като незначително.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
Предвид естеството на работа на инсталацията, тя не предполага ползването на агресивни ОХВ за технологични нужди. Единствено се ползват лепила за слепване на дървени детайли, като към момента се стартира експериментално с такива, с доказано безопасно действие и от утвърдени производители в бранша.
Лепилата се съхраняват в затворени опаковки, което минимизира риска от течове и разливи. При използването им в производството на мебели, се ползват дозирано. Всички суровини, материали, и спомагателни такива се съхраняват, съгласно изискванията. При поискване от страна на компетентния орган, могат да се представят информационни листи за безопасност.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Експлоатационния режим на инсталацията (два котела на твърдо гориво) не предполага негативно въздействие върху компонентите на околната среда.