Политика за лични данни

ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБРАБОТВАНИ в „МЕБЕЛИ ИВВЕКС” ООД
във връзка с чл. 13 и чл. 14 на Регламент ЕС 2016/679

Мебели Иввекс ООД високо цени защитата на личните данни на контрагентите и персонала си. Тази политика за поверителност е създадена с цел известяване как се обработват Вашите лични данни и какви са Вашите права. „Мебели Иввекс” събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

1. Данни за Администратор на лични данни:

Търговско дружество „Мебели Иввекс” ООД, ЕИК 123068171, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, Ул.“Капитан Петко войвода“№ 2 тел:042/622661 web: www.ivveks.com („Администратор на личните данни“) обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ НА „МЕБЕЛИ ИВВЕКС”

Мънчо Мънчев, e-mail: m.munchev@ivveks.com и телефонен номер: 0888213377

2. Физически лица, чиито лични данни обработваме

Във връзка с предоставяните от нас услуги, „Мебели Иввекс” обработва лични данни относно следните субекти на данни:

Физически лица, контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството – клиенти и доставчици на стоки и услуги, съответно техни служители;

Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, както и кандидати за работа;

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано. Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

3. Каква информация съхраняваме и обработваме?

Информация предоставена от Вас

Вие може да ни предоставяте информация за Вас, попълвайки регистрационна форма или форма за запитване от нашия уебсайт или комуникирайки с нас по e-mail или телефон, при кандидатстване за работа или наше обучение. Възможно е да получим информация за Вас от организацията, в която работите, както и от публично достъпни източници като например уебсайтове на професионални и съсловни организации.

„Мебели Иввекс” не обработва лични данни за лица под 18 години без съгласието на техните родители или законни представители.

4. За какви цели използваме данните?

Ние обработваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

За да изпълним договорните си отношения;

За да изпълним задълженията си и да Ви предоставим необходимата информация за нашите услуги като Ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване. Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете;

За управление и изпълнение на Ваши заявки за доставка на продукти. Ние събираме и обработваме история на Вашите заявки и изпълнените към Вас услуги, за целите на статистически и маркетингов анализ, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при рекламации, спорове или претенции;

За да Ви информираме за нови или съществуващи продукти, услуги, цени, промоции или новини относно дейността на „Мебели Иввекс”;

За да Ви изпращаме покани за предстоящи изложения и събития, които организираме.

5. Как ще получавате информация за нашите продукти, промоции, новини и др.?

Бихме искали да използваме адреса на електронната Ви поща и телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за наши актуални услуги, промоции, отстъпки и бонуси. Тази информация обикновено отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите и удовлетвореността на нашите клиенти, поради което искаме да я направим достъпна за Вас. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да Ви изпращаме периодично тази информация по имейл, чрез смс, по телефон или по всеки от тези начини. Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите.

Ще получавате от нас информация само ако сте посочили изрично, че сте съгласни. Вие имате право да изискате от нас да не обработваме данните Ви за целите на директния маркетинг. В случай че не сте съгласни с това или искате да го оттеглите, може да го направите по един от следните начини:

чрез линкa за отписване, включен във всеки имейл, който Ви изпращаме;

чрез линка за отписване, достъпен от всеки един бюлетин;

изпратите e-mail с Вашето желание за отписване на e-mail: m.munchev@ivveks.com

6. Основание за обработване на лични данни

„Мебели Иввекс” обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

1. Изпълнение на договор, включително и подготовка за сключването му;

2. Изпълнение на законови задължения по искане на орган на държавна власт / съд , прокуратура, МВР, НАП и др/;

3. Pри изпълнение на договори за куриерски, пощенски услуги и по ЗЗБУТ /трудова медицина/, счетоводни услуги и IT дейности; при осъществяване на рекламна дейност.

7. Евентуални последствия, ако не бъдат предоставени личните данни

В случай, че субекта на данни не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, дружеството няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави исканата услуга.

8. С кого споделяме Вашите данни?

Възможно е да споделим Вашите лични данни със следните трети лица:

Ако сме длъжни да предоставим Ваши лични данни, за да спазим наше законово задължение, или за да упражним правата си по договора си с Вас;

В случай, че използваме куриерски или пощенски компании, които доставят документи или други пратки от името на дружеството;

Търговски дружества, предоставящи счетоводни услуги и информационно поддържане на IT системите на дружеството, в качеството на обработващи лични данни;

Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон.

„Мебели Иввекс” не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор между Вас и „Мебели Иввекс”, или ако не сте дали изрично съгласие за това.

9. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от „Мебели Иввекс”, Вие разполагате със следните възможности:

достъп до предоставените от Вас лични данни и информация, свързана с тяхното обработване;

право да поискате цялостно или частично коригиране, ограничаване или изтриване на личните Ви данни;

правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;

право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Всяко едно от тези права може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл или писмо на посочените контакти в данните за администратор.

10. За какъв период съхраняваме Вашите данни?

Личните данни на контрагентите на дружеството се съхраняват за срок от 5 години от приключването на съответния договор, а в случаите, при които нямаме сключени договори – в деня на приключване на отношенията, наложили използването на лични данни.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.

Личните данни, получени по силата на съгласие от потребител на услуга, като например данни за контакт за целите на директния маркетинг, се съхраняват до оттеглянето на Вашето съгласие.

Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, „Мебели Иввекс” ги унищожава, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.

11. Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи организационни и технически средства, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност, предвидени във вътрешни правила на фирмата.

12. Надзорен орган

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с Ваши лични данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg. Също така, можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в страната, където е работното Ви място, както и в страна, където смятате, че нарушаваме правата Ви.